ZÁPISNÍ ŘÁD

 

                                         Zápisní řád Chihuahua klubu České republiky.

                                                      Článek I

Úvodní ustanovení

1.        Cílem Chihuahua klubu České republiky (dále jen CHK) je chov čistokrevných psů plemene chihuahua (dále jen CHI) dle platného standardu Mezinárodní kynologické federace (dále jen FCI), při zachování zdraví a charakteristických vlastností specifických pro plemeno.

2.        Zápisní řád slouží k řízení chovu plemene CHI.

3.        Chov je veden v souladu s předpisy FCI, Českomoravské kynologické unie (dále jen ČMKU) a se závaznými právními předpisy platnými v České republice

4.        Základní chovatelskou normou je plemenný standard FCI v plném rozsahu.

5.        Zápis vrhu CHI není podmíněn členstvím v klubu.

                                                 Článek II

                                          Chov a jeho řízení

      1.      Chovem se rozumí cílevědomá plemenitba respektující především zásady zdraví    jedince i populace.

2.        Vedením chovatelské evidence pověřil výbor  poradce chovu.

3.        Pokud je plemeno zastřešeno ve více chovatelských klubech, smí chovatel plemeno chovat, tj. zapisovat vrhy, pouze v jednom z nich. Přecházet s chovem z klubu do klubu je možné 1x za rok, pokud P ČMKU nerozhodne jinak.  

                                                     Článek III

                                                 Chovní jedinci

1.     Chovní psi a feny jsou čistokrevní jedinci, kteří mají platný průkaz původu vystavený nebo registrovaný plemennou knihou uznávanou FCI a kteří byli zařazeni do chovu po splnění podmínek chovnosti.

         2.    Podmínkou pro zařazení jedince do chovu je jeho zapsání v  plemenné knize ČMKU, úspěšné absolvování výstavy,  ve třídě mladých a vyšší, s oceněním alespoň velmi dobrá a úspěšné  absolvování popisné  přehlídky. Popisný přehlídka je přístupná všem psům a fenám od ukončených 9 měsíců. Probíhá v souladu s Řádem  popisné přehlídky CHK.

         3.   Splnění podmínek pro zařazení do chovu označí poradce chovu CHK do příslušného oddílu průkazu původu (dále jen PP), pokud jedinec odpovídá v typu -  ideální k chovu – vyznačí i toto.  Chovným se stává jedinec zapsáním data chovnosti do PP poradcem chovu. Poradce chovu následně předá PP plemenné knize k zapsání jedince do evidence chovných jedinců.

4.        K chovu (krytí) mohou být použiti chovní jedinci ode dne ukončeného 14. měsíce věku.

5.        Fena smí být použita k chovu naposledy v den dosažení stáří 8 let (datum krytí). Výjimku z tohoto ustanovení - u fenky, která ukončila 8. rok věku, je možné zabřeznutí pouze na základě potvrzení veterinárního lékaře o vyšetření zvířete na začátku říje s dobrozdáním, že zdravotní stav březost umožňuje bez nadměrných rizik  - může povolit pouze chovatelský klub.

        6.      Z chovu mohou být vyřazeni jedinci, kteří opakovaně a prokazatelně předávají svým potomkům hrubé dědičné a vývojové vady, u kterých se prokázala hrubá dědičná či vývojová vada, u nichž bylo provedeno odstranění vady, která by jinak vedla k vyloučení jedince z chovu, a kteří jsou prokazatelně a dlouhodobě ve špatném zdravotním stavu.

        7.   Veškeré změny související se změnou, obnovením nebo odnětím chovné způsobilosti sdělí neprodleně výbor CHK majiteli chovného jedince a plemenné knize. Souhlas s prodloužení chovnosti fenky předá klub plemenné knize spolu s doklady k vrhu.

8.    Každý chovatel je povinen po dobu chovnosti jedince  vést písemnou  dokumentaci pro každou chovnou fenku a každý majitel krycího psa je povinen po dobu chovnosti jedince  vést písemnou  dokumentací krytí pro každého chovného psa a na požádání je předložit orgánům ČMKU nebo CHK ke kontrole.

 

Článek IV.

        Chovatel, majitel chovného psa

1.        Majitel chovného psa či feny je fyzická osoba, která má vlastnické či spoluvlastnické právo k chovnému psu/feně. Průkaz původu je nezaměnitelný a neprodejný doklad čistokrevného psa/feny.

2.        Chovatel je držitel feny v době vrhu, jehož chovatelská stanice byla řádně zaregistrována.

3.        Každý změna ve vlastnictví  chovného jedince nebo jeho úhyn musí být do 15 dnů oznámena poradci chovu CHK a plemenné knize.

4.        Změna držení (adresy) u chovného psa musí být oznámena poradci chovu a plemenné knize neprodleně. U chovné feny majitel změnu v držení oznámí zároveň s hlášením vrhu poradci chovu  i plemenné knize.

5.        Zemře-li majitel březí feny, rozhodne jeho dědic, jak bude vrh zapsán. Je možný i zápis na chovatelskou stanici zemřelého.

6.        V případě více vlastníků chovného jedince má pouze jediný podpisové právo vzhledem ke klubu i plemenné knize a je nutné doložit CHK i PK souhlas s podpisovým právem jediného z majitelů podepsaný všemi ostatními majiteli.

7.        Importovaní jedinci musí být zapsáni v plemenné knize ČMKU, poté,  před zařazením do chovu,  musí splnit chovné podmínky CHK a přeregistrováni PK ČMKU.

9.    Krytí chovným  psem  v majetku nečlena CHK je možné. S dokladem o krytí (krycí list č. 2) chovatel zároveň doloží poradci chovu fotokopii PP krycího psa, kompletní i s potvrzením chovnosti – pokud nebyl uchovněn v CHK.

10.    Zahraniční krytí je možné,  v zemi majitele krycího psa však musí být pes chovný - splňovat podmínky chovnosti, které  je nutno doložit písemným potvrzením partnerské kynologické organizace (PK) tohoto státu (+ jeho úředním překladem do jazyka českého)   ještě před  krytím poradci chovu v originálu + úředním překladem do jazyka českého). Poradce chovu doloží kopii tohoto dokumentu k přihlášce vrhu.

11.  Chovateli, který byl vyloučen z jiného chovatelského klubu pro závažné chovatelské pochybení, či v něm již nechce chovat, nemusí být  poskytnut chovatelský servis.          

                                                                     

Článek V.

                                                           Krycí list (potvrzení o krytí feny)

        Tiskopisy krycích listů (dále KL) obdrží všichni členové CHK a žadatelé o členství (dále členové CHK)  spolu s chovatelskými normativy a okopírují si je. Toto neplatí pro chovatele, kteří nejsou členy klubu! Nečlenové CHK si před každým zamýšleným krytím o tiskopisy včas (6 týdnů před předpokládaným háráním) a písemně, spolu s dokladem o zaplacení poplatku za vystavení KL, požádají poradce chovu. Poradce chovu pošle KL  do 4 týdnů po obdržení žádosti chovatele o jejich vystavení. Nečlen klubu uvede v žádosti o KL m.j.  jméno a údaje o feně (+ fotokopie celého PP, oboustranně, pokud fena nebyla bonitována v CHK).

        Platnost čistopisu krycího listu (dále KL) pro členy, je omezena dobou jejich členství v CHK. Platnost vystaveného KL pro nečlena klubu je omezen kalendářním rokem, poté pozbývá platnosti.

        Krycí listy musí obsahovat tyto údaje:

a.       jméno psa a číslo jeho zápisu

b.       jméno feny a číslo jejího zápisu

c.        jméno a adresu majitele psa, včetně  PSČ, č. telefonu a e-mailu

d.       jméno a adresu majitele feny, včetně  PSČ, č. telefonu a e-mailu

e.        podpisy obou majitelů

         f.       místo a datum krytí

      Řádně vyplněné a podepsané KL jsou dokladem, který je součástí přihlášky vrhu, nutné k zápisu štěňat do PK a vydání PP. Po aktu krytí vyplní oba majitelé krycí listy č. 1 a č. 2. Majitel krycího psa (člen CHK) odesílá krycí list č. 2 do 5       dnů po krytí poradci chovu. Pokud chovatel-majitel fenky kryje u nečlena CHK či v zahraničí, krycí list č. 2 je povinen  sám, v termínu do 5 dnů, odeslat poradci chovu.  KL č. 1 si ponechá do vrhu majitel fenky.

        Pokud chovná fenka nebo krycí pes nebyli bonitováni v CHK, přiloží chovatelé ke KL i kopie PP jedinců, kompletní i s potvrzením o jejich chovnosti

 

                                                                Článek VI.

  Krytí

1.        Ke krytí smí dojít pouze mezi dvěma chovnými jedinci plemene chihuahua. Majitel chovného psa má právo i povinnost ověřit si před krytím chovnost feny i naopak, na originálu PP.

2.        Během jednoho hárání smí být fena kryta pouze jedním psem.

3.        Doporučuje se krýt fenu u majitele (držitele) psa.

4.        Po krytí vyplní držitel psa a majitel chovné feny krycí listy. Způsob úhrady za krytí je věc dohody. Doporučuje se uzavřít dohodu písemně. Nedodržení dohody může být předmětem občansko – právního  řízení.

5.        Krytí může být nahrazeno inseminací. Tento úkon může provádět osoba odborně způsobilá ve smyslu platných zákonů, která musí svým podpisem potvrdit, že bylo použito semene určeného psa nebo semene s veškerou předepsanou dokumentací. Náklady na inseminaci hradí majitel feny. Inseminace nesmí být v žádném případě použita mezi jedinci, kteří se již předtím úspěšně nereprodukovali přirozeným způsobem.

6.        Nezabřezne-li fena a došlo-li již  k úhradě krytí ihned po aktu krytí, má majitel feny nárok na další bezplatné krytí feny stejným psem nebo jiným psem stejného majitele, či  dle jejich vzájemné dohody.

7.        Během jednoho kalendářního dne smí chovný pes krýt jen jednu fenu.

8.        Vybraný krycí pes nesmí mít stejné nedostatky (viz karty svodu spojovaných chovných jedinců) jako má chovná fenka. 

9.        V případě blízké příbuzenské plemenitby je předem nutná konzultace chovatele s předsedou klubu. V tomto případě má zřejmý chovatelský cíl vést ke zlepšení chovu.

10.     Pokud nebude chovatel respektovat body 7, 8 a 9 článku VI. tohoto Zápisního řádu, bude mu okamžitě ukončen chovatelský servis Chihuahua klubem ČR.

Článek VII.

Vrh

1.       Fena a vrh mají být umístěny u chovatele (adresa jeho chovatelské stanice). Pokud je nutné fenu umístit jinam, musí být o této skutečnosti písemně, doporučeným dopisem a ihned informován  poradce chovu.

2.       Fena CHI smí odchovat jeden vrh ročně.

3.       Fena smí kojit pouze takový počet štěňat, který odpovídá její zdravotní kondici.

4.       Utratit štěně smí pouze veterinární lékař v souladu s platnými zákony.

5.       Narození štěňat je chovatel povinen oznámit do 5 dnů po porodu písemně doporučeným dopisem (krycí list č. 1 spolu s 2x vyplněnou žádankou o zápisová čísla ( dále ŽoZČ,  tetují se  jen poslední 4 čísla z čísla zápisu)  poradci chovu. Poradce chovu odešle potvrzenou ŽoZČ na PK. A  taktéž písemně doporučeně (či dle jejich písemné dohody)   oznámí chovatel narození do 5 dnů po porodu majiteli krycího psa.

6.       Nezabřeznutí feny hlásí chovatel poradci chovu písemně (hlášení vrhu – krycí list č. 1.) doporučeným dopisem i majiteli krycího psa (písemně, doporučeným dopisem či dle jejich písemné dohody) nejdéle do 75 dnů po krytí.

7.       Minimální věk pro odběr štěňat od feny je 56 dnů. Štěňata (vrh) musí být v době odběru vždy označena-všechna stejně-buď tetováním nebo čipem, které  provádí veterinární lékař nebo pracovník s osvědčením o způsobilosti k označování psů tetováním nejdříve od 42. dne stáří štěňat. Tetování tetovací tužkou či tetovacími kleštěmi se provádí výhradně do pravé slabiny. Veterinář/tetovač  vyznačí v tiskopisu   datum tetování /čipování a potvrdí  počet, pohlaví, délku srsti a barvu označených štěňat,  tiskopis podepíše a označí svým razítkem.

8.       Chovatel si sám, vyjma případů čl. VII/ bod 10, 11, zkontroluje a popíše vrh a vyplní tiskopis Popis vrhu (2x, kopii si ponechá, originál zašle s Přihláškou vrhu poradci chovu).

9.       Chovatel vyplněnou Přihláška vrhu (2x), originál i kopii zašle poradci chovu spolu s Popisem vrhu (1x) a  ŽoZČ potvrzenou PK ČMKU a dokladem zaplacení poplatku klubu za použití KL a za štěňata (poplatky stanoví výbor klubu).

10.    CHK provede, prostřednictvím poradce chovu nebo jím určeného kontrolora vrhu, kontrolu vrhu u chovatele, který není členem klubu.

11.    CHK provede, prostřednictvím poradce chovu nebo jím určeného kontrolora vrhu, kontrolu vrhu u chovatele, který je členem  nebo žadatelem o členství v CHK, u jeho 1. a 2. vrhu v CHK.

12.    U   vrhů s počtem 6 a více štěňat  provede CHK,  prostřednictvím poradce chovu nebo jím určeného kontrolora vrhu, kontrolu vrhu do 10 dnů stáří štěňat. Chovatel ihned po vrhu kontaktuje poradce chovu ohledně zajištění této kontroly.

 

13.    Cestovné k uskutečnění kontroly vrhu (tam a zpět) hradí chovatel (cestovné za 1 km je stanoveno výborem klubu). Člen klubu, pokud výše není stanoveno jinak, si k provedení kontroly vrhu  sám vybere poradce chovu  či kontrolora vrhu a včas se s ním na kontrole dohodne.

14.    V  odůvodněných případech může výbor CHK  nařídit kontrolu vrhu, kterou provede v době od ohlášení vrhu do 55 dne stáří štěňat poradce chovu nebo jím určený kontrolor vrhu. V případě zjištěných závad se provede opakovaná  kontrola vrhu po jejich odstranění. Náklady hradí chovatel. Do odstranění závad musí mít chovatel štěňata ve své péči a předat je smí novým majitelům až po následné kontrole orgány CHK.

15.    V případě důvodného podezření, že nesouhlasí uváděný původ štěňat může poradce chovu  nařídit do 55. dne stáří štěňat vyšetření k  ověření původu štěňat. Do obdržení výsledků šetření a bez souhlasu poradce chovu nesmí chovatel štěňata prodat ani předat. Náklady vyšetření hradí chovatel.  Pokud původ štěňat a uváděných rodičů souhlasí,  CHK chovateli, do 14 dnů po obdržení  výsledku vyšetření,  náklady proplatí. Pokud původ štěňat a uváděných rodičů nesouhlasí nese veškeré náklady spojené s ověřením hradí majitel chovné feny.

16.    Při prodeji štěňat chovatel, chovající pod  CHK zásadně uzavírá s majitelem písemnou smlouvu.

17.  Při prodeji je chovatel – člen klubu povinen poučit nové majitele o správné výživě a péči o štěně a podat informaci i písemný kontakt na CHK.

 

Článek VIII.

Chovatelská stanice

1.        Evidenci chovatelských stanic vede ČMKU.

2.        Chovateli může být evidován pouze jeden název chovatelské stanice bez ohledu na počet plemen či držených fen. Přidělení jména chovatelské stanice je osobní a celoživotní.

3.        Nárok na ochranu názvu chovatelské stanice vzniká dnem její registrace FCI.

4.        Majitelem chovatelské stanice může být pouze fyzická osoba starší 18 let, plně způsobilá k právním úkonům.

5.        Název chovatelské stanice je trvalou a nedílnou součástí jména jedince.

6.        Převod chráněného názvu chovatelské stanice jinému chovateli je možný děděním nebo smluvním postoupením.

        7.       Registrace chovatelské stanice zaniká písemným prohlášením jejího vlastníka o zrušení nebo úmrtím majitele, pokud stanice nepřešla na jeho dědice.   

8.      Změny jména nebo bydliště je majitel chovatelské stanice povinen oznámit do 1 měsíce evidenci chovatelských stanic ČMKU a poradci CHK.

 

Článek IX.

Zápisy štěňat do plemenné knihy

1.        Podkladem pro zápis odchovu do plemenné knihy je přihláška vrhu.

2.        Součástí přihlášky vrhu je krycí list, ŽoZČ s přidělenými zápisovými čísly, popis vrhu (pro  dokumentaci CHK) a v případě zahraničního krytí i kopie originálu průkazu psa včetně dokladu o jeho chovnosti.

3.        Vyplněnou ŽoZČ zašle chovatel poradci chovu spolu s hlášením vrhu s KL č.1. Poradce chovu ji potvrdí a zašle na plemennou knihu v době  stáří štěňat 3-4 týdny.

4.        Přihláška vrhu  (2x),  popis vrhu (1x), ŽoZČ, doklad (kopie) o zaplacení poplatků klubu (KL, vrh) a případně další doklady, musí být chovatelem odeslány poradci chovu  do 56 dnů stáří štěňat. Poradce ji zkontroluje, potvrdí a zašle plemenné knize v termínu požadovaném PK.

5.      Jména štěňat jednoho vrhu musí začínat stejným písmenem. Vrhy musí být řazeny abecedně, začíná se vrhem „A“. Chová-li chovatel více plemen platí uvedené pravidlo pro každé plemeno zvlášť. Jména štěňat v jedné chovatelské stanici se nesmí opakovat.

 

Článek X.

Zápis importovaných jedinců do plemenné knihy

          1.     Import jedince s PP (FCI a jím uznávané) je nutno nahlásit a řádně zapsat do Plemenné knihy ČMKU. Teprve po zápisu do PK ČMKU a  zapsání splnění podmínek chovnosti  klubem mohou být tito jedinci použiti k chovu.

 2.     Průkazy původu, které nejsou psány latinkou, je nutno doložit ověřeným překladem do češtiny.

 

Článek XI

 Průkaz původu

      1.      Průkaz původu (dále jen PP) je vystaven na formuláři uznaném FCI a označené znakem FCI a ČMKU.

2.      PP musí obsahovat:

a.      identifikační údaje o psu/feně

b.      rodokmen – nejméně tři generace předků. O zvláštní přílohu k PP určenou k zápisu výsledků z výstav může zažádat na ČMKU buď chovatel společně s přihláškou vrhu s udáním adresy budoucího nabyvatele štěněte nebo sám nový majitel spolu s kopií PP a svojí plnou adresou.

c.        Pro každého jedince je vystaven jeden PP, který je jeho nedílným příslušenstvím. Chovatel je povinen předat PP nabyvateli tohoto jedince bez zbytečného odkladu poté, co jej obdržel z plemenné knihy ČMKU, kterou byl PP vystaven. Cena jedince již zahrnuje i cenu PP.

d.        Ztrátu PP je nutno hlásit příslušné plemenné knize. Za poškozený PP je možno vystavit přepis, za zničený nebo ztracený PP lze po zveřejnění ztráty (dle ČMKU) vystavit duplikát.

e.        Zápisy do PP smí provádět pouze plemenná kniha ČMKU,.

f.         Ostatní zápisy provádějí příslušní oprávnění pracovníci (plemenná kniha, rozhodčí, výstavní kancelář, veterinář, poradce chovu, pracovníci sekretariátu ČMKU).

g.        Za správnost údajů uvedených v PP odpovídá svým podpisem ten, kdo zápis provedl.

Článek XII.

Vývoz

         1.       PP jedince vyváženého mimo území ČR je označen ČMKU jako „Export pedigree“, s  adresou nového majitele, bez tohoto           označení není PP v zemích FCI uznáván.

2.            Prodej psů prostřednictvím obchodních organizací je nepřípustný.

Článek XIII.

Závěrečná ustanovení

1.       Při porušení výše uvedených ustanovení Zápisního řádu CHK se chovatel nebo majitel vystavuje kárnému řízení.

2.       Ve věcech, které tento zápisní řád neupravuje, se postupuje dle řádů a směrnic ČMKÚ.

3.       Tento řád  nabývá platnosti 25.4.2017.

 

 

Řád  popisných přehlídek  Chihuahua klubu ČR.

Článek  I

Základní ustanovení

1.      Popisná přehlídka slouží pro výběr jedinců do chovu a je vodítkem k výběru chovných párů na základě poznatků o exteriérových a povahových přednostech, nedostatcích a vadách v porovnání s platným standardem FCI.

2         Na popisnou přehlídku svého psa přihlašuje majitel, činí tak písemně (kopií PP z obou stran) a v termínu stanoveném výborem klubu. K přihlášce přiloží doklad o zaplacení poplatku za svod. Možné je i přihlášení až na  místě svodu, dle podmínek stanovených výborem klubu.

3.        K popisné přehlídce  jsou přijati psi, kteří splňují následující podmínky:

a.        čistokrevnost ověřená průkazem původu vydaným PK ČMKU,

b.        v případě importu s PP vystaveným  plemennou knihou organizace  uznávané FCI  musí být tento jedinec již zapsán  a registrován v plemenné knize ČMKU

c.        dosažený věk v den popisného svodu nejméně 9 měsíců pro psy i feny. Horní věková hranice u fenky dle Zápisního řádu.

         d.      jedinec je viditelně zdravý, nezanedbaný a v minulosti mu nebyl proveden zákrok  k odstranění vady vyřazující z chovu

4.        Na popisné přehlídce může být posouzena i háravá fena,  za předpokladu, že bude o tom pořadatel předem informován a bude zajištěno její posouzení na konci pořadí tak, aby nedošlo k případnému narušení psychiky ostatních psů.

5.        Na popisnou přehlídku se dostaví majitel se svým jedincem osobně. Předvedení jedince handlerem je možné.

6.        Sebou: originál PP, kopii PP z obou stran, pokud není výstava zapsána v PP i originál posudkového listu z výstavy, očkovací průkaz.

Článek  II

Komise

Členem komise  u  popisné  přehlídky musí být vždy rozhodčí exteriéru pro plemeno chihuahua  (dále CHI), poradce chovu Chihuahua klubu ČR  (dále jen CHK) či jím určený zástupce a člen CHK. Člen komise  nesmí posuzovat jedince, který je v jeho vlastnictví.

Článek  III

 Povinnosti pořadatele

1.      Pořadatelem popisné  přehlídky je CHK.

-          CHK je povinen v kalendářním roce uskutečnit nejméně tři popisné  přehlídky. Prostřednictvím klubové tiskoviny nebo webových stránek CHK   včas informuje členy o místu a datu konání popisné  přehlídky.

-          Dle dohody je možno uskutečnit  pro člena klubu, či žadatele o členství, individuální popisnou  přehlídku.

-          Výši poplatku za popisnou  přehlídku, individuální popisnou  přehlídku a platební podmínky stanovuje výbor klubu.

Článek  IV

Závěrečná ustanovení

                                                    Tento řád nabývá platnosti  1.3.2016.